MR's arbejde

Om menighedsrådets arbejde

Bethlehem Sogns kirkelige og administrative anliggender styres som alle andre sogne af menighedsrådet. I Bethlehemskirken er der i menighedsrådet seks valgte medlemmer plus én eller flere suppleanter.

Menighedsrådets funktion er beskrevet i menighedsrådsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152415) Af denne fremgår det, at menighedsrådets overordnede opgave er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet varetager ledelsen af kirkens medarbejdere, og det har ansvaret for kirkens bygninger og dens økonomi. Menighedsrådet har et tæt samarbejde med BFR, ledelsen af menigheds-samfundet Bethlehemsfællesskabet. Således afholder de to råd deres møder sammen som fællesmøder, hvor mange af dagsordenens punkter drøftes og afgøres i fællesskab.

De to råd udarbejder hver deres referat fra deres egen gruppetid på mødet. Én gang om året tager de to råd afsted sammen på et lederdøgn, hvor de drøfter emner, der er relevante for menigheden.