Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale for Bethlehemsfællesskabets ledelse

 

 

Formålet  med denne samarbejdsaftale er at fremme det kirkelige liv ved Bethlehemskirken, at klargøre beslutningsprocesser og undgå unødige kompetencekonflikter.

Udgangspunkt:  Vi indgår hermed følgende samarbejdsaftale med afsæt i Bethlehemsfællesskabets (BFs) vedtægter, som betyder at:

• BFs ledelse består af BF-Rådet (BFR) og de fra BFs valgliste valgte menighedsrådsmedlemmer (BFMR) samt de af BF kaldede præster.

• BFMR arbejder for at skabe gode rammer for menighedens liv og vækst ved at forvalte de ordninger som gælder Folkekirkens menigheder

• BFR varetager ansvaret for menighedens frivillige arbejde og repræsenterer menigheden i nationale og internationale sammenhænge og forvalter den læremæssige myndighed sammen med præsterne.

•  De kaldede præster har ansvaret for at forvalte den læremæssige myndighed i BF i samarbejde med BFR, forestå det sjælesørgeriske arbejde i BF og forestå den gudstjenestelige betjening.

 

Holdninger og Værdier:

BFs ledelse formulerer BFs visioner og værdigrundlag.

Begge råd af ledelsen forpligter sig til at informere hinanden om initiativer inden for deres respektive kompetenceområder og søger enighed, hvor interesser er overlappende.

BFR udarbejder retningslinjer, visioner og værdier for det frivillige arbejde. BFR har pligt til at informere menighedsrådet herom, mens den endelige beslutningskompetence ligger hos BFR.

Menighedsrådet har ansvaret mht. liturgier. BFMR har pligt til at informere BF herom og fremme BFs holdninger i menighedsrådets behandling, mens den endelige beslutningskompetence jf. menighedsrådsloven ligger hos menighedsrådet.

Begge råd forpligter sig i øvrigt på at informere hinanden og på at tilstræbe enighed.  

 

Gudstjenester:

Højmessen:

I forhold til liturgi og ritualer ved højmesser har menighedsrådet og/eller kirkens præster den endelige beslutningskompetence. Forslag til ændringer i ritualer/liturgier kan stilles af BFR, præster og BK’s menighedsråd. BFs ledelse kan nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af sådanne forslag. En sådan arbejdsgruppe kan inkludere personer uden for BFs ledelse med særlige kompetencer på området.

Øvrige gudstjenester:

Afprøvning og indførelse af nye gudstjenesteformer sker efter fælles drøftelse i BFs ledelse, for at tilstræbe bred enighed herom. Beslutningskompetencen ligger hos præsterne.

Ved tidsmæssigt sammenfald mellem forskellige gudstjenester gælder følgende prioriteringsnøgle for tildeling af lokaler:

• Helligdage og kirkeårets store højtidsdage (f.eks. Epifani, Askeonsdag og Kyndelmisse) har forrang i forhold til andre arrangementer.

• Faste arrangementer/gudstjenester har forrang i forhold til enkeltstående arrangementer.

Tvist ang. kalenderen afgøres af Menighedsrådsformanden.

 

Brug af kirke:

Booking sker hos kordegnen, som koordinerer brugen af kirken med udgangspunkt i de faste arrangementer; disse faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookinger. Ved tvivl (for eksempel sammenfald mellem to arrangementer hhv. to gudstjenester) spørges følgende personer i nævnte rækkefølge: en af de to ansatte præster, menighedsrådets formand, menighedsrådets næstformand.

Revision: Faste bookinger revideres 1 gang årligt i menighedsrådet i forbindelse med et nyt kirkeårs start.

Ad hoc arrangementer godkendes/besluttes af Menighedsrådsformanden samt Forretningsudvalget (FU) som kan videregive dagligt ansvar til f.eks. præsterne.

Ad hoc gudstjenester godkendes/besluttes af præsterne. Skal cleares med organistens orgeløvelse.

 

Brug af øvrige lokaler:

Menighedshus  (stueetagen, 1. sals mødelokale og kælderen):

Booking sker hos kordegnen, som koordinerer brugen af lokalerne med udgangspunkt i de faste arrangementer; disse faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookinger.

Fast, gentagende nye arrangementer forelægges Menighedsrådet til beslutning.

Engangsbrug: Menighedsrelaterede arrangementer går forud for privatorienterede arrangementer. Lokalet kan bookes til kirkelige handlinger, til arrangementer i menigheden samt af privatpersoner med tilknytning til menigheden. Aftales med præsterne og bookes hos kordegnen. Ved tvivl spørges følgende personer i nævnte rækkefølge: menighedsrådets formand, menighedsrådets næstformand.

Taksten for brug af lokalet fastsættes af Menighedsrådet.

 

Menighedshus, 1. sal - kontorafsnittet:

Booking varetages i dagtimerne af kontorets faste brugere, som koordinerer brugen af lokalet med udgangspunkt i den faste brug af kontoret. Sen eftermiddag/aften (efter kl. 16) kan lokalet anvendes til andet. Bookning sker hos kordegnen. Faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookninger.

 

Menighedshuset, 1. sal – samtalerummet:

Præsterne disponerer over samtalerummet mandag-torsdag i dagtimerne 8-16. Fredag og sen eftermiddag/aften (efter kl. 16) kan lokalet anvendes af andre. Bookning sker hos kordegnen.

Træffetider og samtaler går forud for anden brug.

 

Lokaleindretning:

Menighedsrådet har kompetence til at beslutte lokaleindretning og hvem, der kan være brugere af diverse faciliteter.

 

Ansatte:

Sognepræsterne refererer til provst, biskop og kirkeministerium.

Den sognepræst, som bliver aflønnet 50 % af BFR, forventningsafstemmer med BFR.

 

Kirkens ansatte refererer til Menighedsrådet ved kontaktpersonen.

Denne kontakt varetages til daglig af den adm. Leder.

 

De af BF lønnede ansatte refererer til et af BFs ansættelsesudvalg.

Hvert ansættelsesudvalg udpeger én person, som den ansatte referer til. 

 

Ansatte af MR eller af BFR med ansættelse mere end 8 timer/ugl. kan IKKE sidde i ledelsen (dvs. kan ikke kaldes til hverken MR eller BFR). Dette gælder dog ikke BFs præster. (Se nedenfor)

Hjælpepræster/organisationspræster lønnede/ulønnede kan tilknyttes kirken. Præster, der er tilknyttet på denne måde med en ansættelse på under 50% kan IKKE være en del af BF’s ledelse.

Når de er i tjeneste i Bethlehemskirken, fungerer de under de respektive kaldede sognepræsters ansvar.

Deres arbejdsopgaver og reference-myndighed skal defineres af ansættelsesmyndigheden før tiltrædelse.

Såfremt BF kalder lønnede/ulønnede præster SKAL der være høring i Menighedsrådet, og konsensus herom skal opnås.

Ved evt. konflikt mellem præster, skal BFs ledelse træde til med mægling.

Ved ansættelse af sognepræst kan BFs ledelse komme med ønsker til profilen, mens indstillingen alene er menighedsrådets kompetence.

 

Samarbejde uden for Bethlehemskirken:

Involvering i arrangementer med andre kirker etc.

Hvis BFR eller MR går ind i et arrangement i fællesskab med andre, uden at den anden ledelsesgruppe er deltager, tilstræbes orientering inden afholdelsen.

Desuden skal det klart fremgå af en evt. indbydelse el.lign. hvem det er, som deltager. Det vil sige, at kun hvis Menighedsrådet eller begge parter er involverede kan der underskrives med Bethlehemskirken; ellers er det Bethlehemsfællesskabet som underskriver.

 

Økonomi:

Menighedsrådet og BF har adskilt økonomi.

Anskaffelseskonti og rådighedsbeløb fra ligningsmidlerne er alene Menighedsrådets ansvar og kompetenceområde. BF har mulighed for ansøgninger på lige fod med andre arbejdsgrene.

Arvebeløb, modtagne gaver og tilskud m.v. til BF er alene BFRs ansvar og kompetenceområde. Revision og kontrol sker i henhold til BFs vedtægter.

 

Information:

BFR kan deltage i alle MR-møder. Noget af tiden er begge råd samlet, noget af tiden hver for sig. Når begge råd mødes er de noget af tiden hver for sig.

Gensidig information mellem BFMR og BFR sker på MR-møderne.  

Sædvanligvis slutter alle MR-møder med et fælles punkt, hvor de 2 råd orienterer hinanden om det aktuelle mødes beslutninger og overvejelser.

En gang om året (sædvanligvis omkring 2.week-end i januar) afholdes et fælles lederdøgn ’væk hjemmefra’.

 

Ikrafttrædelse og ophør:

Denne samarbejdsaftale skal underskrives ved udskiftning i sammensætningen af BFR og BFMR Samarbejdsaftalen kan til enhver tid opsiges af en af 2 råd. Opsigelse skal ske skriftligt til enhver af parterne.

 

København, Februar 2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Nanna Forum Lollike                                          Dorte Kobbeltvedt Madsen             Thorbjørn Stølen
MR-formand                                                        MR-næstformand                              MR kasserer
Mira-Helena Bergkvist                                       Maria A. Mathiesen                         Rasmus Dysager
MR-kontaktperson                                             MR-medlem                                       MR-medlem
Bess Serner-Pedersen,                                       Madeleine Stølen                                     
BFR-formand                                                        BFR-næstformand
Antje Hansen                                                       Mette Lundbak Pihl
BFR-medlem                                                        BFR-medlem   
Martin Drengsgaard,                                           Erik Hviid Larsen,                                                 
Sognepræst                                                           Sognepræst